Algemene voorwaarden

Van de Velde & Van Aert

Partijen verklaren uitdrukkelijk dat deze voorwaarden, samen met de eventuele bijzondere voorwaarden, integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen en door hen uitdrukkelijk aanvaard en goedgekeurd. De eenzijdige verbreking door de klant van de overeenkomst, zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van ons, doet in hoofde van deze laatste een recht op schadevergoeding ontstaan ten bedrage van 20% van het totaal bedrag van de overeenkomst, onverminderd het recht om de gedwongen tenuitvoerlegging te eisen. Alle wijzigingen en meerwerken (ook onvoorziene) worden door hen afzonderlijk aangerekend. De levering/werk termijnen worden slechts ten titel opgegeven, zonder enige verbintenis en buiten de verantwoordelijkheden van de verkoper. De aanvang en het beëindigen van de werken of levering geeft de koper het recht niet om de ontbinding van de overeenkomst of een schadevergoeding te vorderen of betaling te weigeren. De koper is ertoe gehouden bij uitvoering van de werken een plan ter hand te stellen, waarop alle ondergrondse leidingen, constructies, enz…, aangeduid staan, met de vermelding van de aard en de diepte waarop deze zich bevinden. Bij ontstentenis van zulk plan, of in geval van foutieve aanduiding, kan geen enkele verantwoordelijkheid ten laste van de verkoper gelegd worden, in geval van beschadiging. De gebeurlijke vereiste vergunningen tot het uitvoeren van bepaalde werken, dienen door de koper bezorgd te worden. De gevolgen door het ontbreken of onvolledig te zijn, zijn volledig ten laste van de opdrachtgever. Alle facturen zijn contant betaalbaar bij aanbieding. De koper verbindt zich er uitdrukkelijk toe, bij gebreken aan volledige betaling van het bedrag der factuur binnen de 14 dagen, een conventionele intrest van 12% per jaar te betalen, alsmede een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro en dit zonder een voorafgaandelijk ingebrekestelling vereist is. Alle betwistingen betreffende de uitvoering van deze overeenkomst zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen. Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle opmerkingen tot de geleverde goederen en/of diensten dienen binnen de acht dagen per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden, na het verstrijken van deze termijn worden geen klachten meer aanvaard.Alle offertes zijn 60 dagen geldig. Indien de aannemer verplicht wordt de werken in verschillende fasen uit te voeren kan dit een meerkost teweegbrengen. Alle verplaatsbare voorwerpen of planten die de doorgang versperren of zich in de onmiddellijke omgeving van de werkplek bevinden dienen door de opdrachtgever verplaatst te worden, indien dit door de uitvoerders van de werken gebeurd kan dit een meerkosten met zich meebrengen.Indien tussen het maken van de offerte en de uitvoering ervan de omstandigheden van het terrein veranderen (versperren van toegang, reeds starten van andere werken enz.), die ons werk bemoeilijken, kan dit een meerkost meebrengen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het hout dat voortkomt uit onze werken is onze eigendom tenzij anders overeengekomen. De aanwezigheid van vreemde metalen vergroeid in het hout, dat meerwerk/meerkost veroorzaakt wordt in regie aangerekend. Van de Velde & Van Aert is een professioneel bedrijf dat verzekerd is voor schade aan derden. -Uitgesloten zijn echter: A) Schade aan tuinplanten. B) Schade aan verf. C) Schade aan zaken voor de boomverzorger niet zichtbaar en niet bekend (ondergrondse leidingen/kabels e.d.) D) Schade binnenshuis en schade aan deuren, deurposten ramen en raamkozijnen indien de boomverzorger deze ruimten dient te betreden dan wel te passeren voor uitvoering van de werkzaamheden (bv. aan-of afvoerroute materiaal/afval of aan-of afvoerroute van materieel of werknemers). Dan wel wanneer op uitnodiging van de opdrachtgever of haar naasten bepaalde de ruimten worden betreden (bv. op uitnodiging van de opdrachtgever pauzeren in keuken/huiskamer). E) Schade aan voertuigen (deze kunnen vaak beter verderop worden geparkeerd tijdens de werkzaamheden). Regiewerk. Voor regiewerk gelden volgen tarieven: werkuren aan 45€/u, gebruik van kettingzagen en/of klimmateriaal en snoeimateriaal 15€/u, hakselaar 25€/u, kraan 15€/u, winch 5€/u. Voor het verzagen en hakselen worden de gangbare maten in de offerteprijs opgenomen, als daarvan wordt afgeweken op vraag van de klant, kan dit een meerkost met zich meebrengen. Deze zal berekend worden op de regieprijzen. Het terplaatse hakselen en verzagen van hout is ook terplaatse waar het ligt, niet achter in de tuin of van voor aan de straat, terplaatse is daar waar het hout valt. Indien de offerte vellen van bomen vermeld is dit enkel het vellen, het verzagen en opruimen is tenkoste van de eigenaar, ook de stonken blijven zitten tenzij anders vermeld.

Menu