Klachten bij mensen

Gezondheidsrisico’s bij mensen

Er zijn vooral risico’s voor de gezondheid in de periode dat de eikenprocessierupsen brandharen krijgen (half mei-juni) en bij verdere verspreiding van deze brandharen uit lege nesten (juli-september). Ook kunnen brandharen uit oude nesten het hele jaar door overlast veroorzaken. Er hoeft geen rechtstreeks contact met de rups te zijn om klachten te krijgen. De brandharen kunnen ook door de wind meegevoerd worden waardoor ze op de huid, ogen, neus, keel of luchtwegen kunnen binnendringen of in de kleding terecht kunnen komen. De brandharen (ca. 700.000 per rups) van de eikenprocessierups kunnen gemakkelijk de oppervlakkige lagen van huid, ogen en bovenste luchtwegen binnendringen. Via wrijven, krabben en zweet verspreiden de brandharen zich verder over het lichaam, waarbij niet alleen de onbedekte delen van huid (armen, benen, gelaat), maar ook de bedekte delen van de huid aangedaan worden. Ook besmette kleding vormt een bron van blootstelling en verdere verspreiding.

De belangrijkste groepen mensen die bij direct of indirect contact met brandharen/vervellingshuiden/ spinselnesten hinder en klachten kunnen ondervinden zijn:

 • Mensen die al of niet beroepsmatig met het probleem te maken hebben (bestrijders, groenbeheerders, inspecteurs en dergelijke).
 • De algemene bevolking die gebruikmaakt van de wegen/lanen met eikenbomen of die verblijft op plaatsen waar veel eikenbomen staan. Bij deze laatste groep kan men denken aan recreanten, sporters en spelende kinderen.

Als men ergens komt waarvan men weet dat daar eikenbomen staan met nesten van de eikenprocessierups is niet vooraf te voorspellen of men wel of niet daar klachten van ondervindt. Brandharen zijn altijd wel in de lucht in de directe omgeving aanwezig.

Huidklachten door brandharen (Bron: Kenniscentrum Eikenprocessierups

Huidklachten door brandharen (Bron: Kenniscentrum Eikenprocessierups)

Huidklachten

De brandharen kunnen kleine, pijnlijke, irriterende wondjes veroorzaken. Het merendeel van de klachten heeft in eerste instantie te maken met reacties van de huid. Na direct contact met de brandharen kunnen binnen acht uur klachten optreden: pijnlijke, rode huiduitslag met hevige jeuk, waarbij ook bultjes, pukkeltjes en met vocht gevulde blaasjes kunnen ontstaan die kunnen gaan ontsteken. Deze huidirritaties, kunnen tot twee weken aanhouden. De omvang en ernst hiervan verschillen sterk van persoon tot persoon.

Wel ziet men dat personen heftiger reageren als er al eerder contact is geweest met de brandharen.

Oogklachten

In mindere mate zie je klachten van ogen en bovenste luchtwegen (1-5%), al of niet in combinatie met huidklachten. Brandharen die in de ogen terechtkomen, veroorzaken meestal een heftige reactie van het oogbindvlies of het hoornvlies, in sommige gevallen gevolgd door een ontsteking, met pijn, irritatie, jeuk en roodheid. In enkele gevallen dringen de brandharen dieper door in het oog en moeten ze operatief worden verwijderd.

Inademing van de brandharen kan klachten veroorzaken van neus, keel en de bovenste luchtwegen, zoals irritatie, hoesten en slijm opgeven. In eerste instantie lijken deze klachten op een (neus)verkoudheid, soms vergezeld van neusloop, keelpijn en kortademigheid. In bepaalde gevallen ontstaan cara-achtige verschijnselen en een pseudo-allergische bronchitis.

Algemene klachten

Ook algemene klachten kunnen zich voordoen als koorts, algehele malaise, duizeligheid en braken. Echter, dit treedt slechts op bij een beperkt aantal personen.

Allergische reactie

Verder ziet men dat personen heftiger reageren als er al eerder contact is geweest met de brandharen, hetgeen op een allergische respons duidt, en inmiddels is ook bekend dat een minderheid van de mensen na contact met de brandharen een allergische overgevoeligheid kan ontwikkelen (sensibilisatie) op een stof die in de holle brandharen aanwezig is, genaamd thaumetopoeïne. De klachten bij deze mensen treden na contact met de brandharen zeer snel op (binnen een half uur) en kunnen ook veel heftiger zijn. Symptomen die gepaard gaan met een allergische respons op brandharen zijn urticaria, met jeuk en pijn, hooikoortsachtige klachten en algemene klachten als algehele malaise, koorts, duizeligheid en braken. In zeldzame gevallen kunnen dergelijke reacties zelfs uitmonden in ritmestoornissen en een anafylactische shock, zoals die ook kan optreden bij andere vormen van allergie. Het is vooraf niet te voorspellen wie er klachten zullen krijgen na contact met de brandharen. In principe kan iedereen na contact klachten ontwikkelen (pseudo-allergische reactie).

Samenvatting
 Huid  Ogen
Neus, keel en bovenste luchtwegen
Effecten
 • branderige pijn
 • irritatie
 • bultjes in allerlei vormen
 • roodheid
 • jeuk
 • zwelling
 • ontstekingen

Opmerking: effecten treden op binnen 8 uur, geen restletsels, effecten kunnen 2 weken aanhouden

acuut: (o.a. oogleden, hoornvlies)

 • branderige pijn
 • irritatie
 • zwelling
 • roodheid
 • ontsteking

Opmerking: effecten binnen 1-4 uur

chronisch: (diepere lagen)

 • ontstekingen met knobbels

Opmerking: restletsel blindheid, indien geen operatieve verwijdering van brandharen

 • irritatie/ontsteking
 • neusloop
 • slikstoornissen
 • kortademigheid

 

 

Opmerking: in een enkel geval een levensbedreigende reactie met ernstige long- en hart en bloedvatenproblemen

Systemische  effecten Naast bovengenoemde effecten kunnen zich ook effecten van algemene aard voldoen: malaise klachten, koorts
Algemene opmerkingen

 • Gezondheidseffecten zijn sterker naarmate het contact met de brandharen frequenter is
 •  Ook echte allergische reacties spelen mogelijk een rol; de klachten van huid en longen treden dan al binnen 20-30 minuten op.

Gevaarlijke brandharen

De brandharen van de rups vormen voor de mens een gevaar voor de gezondheid. De haren zijn 0,2 tot 0,3 millimeter lang. Elke rups heeft er honderdduizenden tot een miljoen van. Het zijn pijlvormige haren, die bij een bedreiging worden afgeschoten. De haren kunnen dan makkelijk de huid, de ogen en de luchtwegen binnendringen. De stoffen die de brandharen afscheiden, veroorzaken een op allergie lijkende huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf. Niet alle personen zijn even gevoelig voor de brandharen.

In zeldzame gevallen kunnen andere verschijnselen ontstaan, zoals braken, duizeligheid en koorts.

De rupsen hoeven niet te worden aangeraakt om in contact te komen met de brandharen. De haartjes verspreiden zich met de wind en kunnen zo in contact komen met wandelaars of fietsers. De haren verschijnen vanaf ongeveer half mei tot eind juni op de rupsen. De haren blijven ook na het vertrek van de rupsen in de nesten, die aan de stammen en dikke takken hangen. Na jaren kunnen deze nesten bij aanraking nog overlast veroorzaken.

Ook andere dieren, zoals honden, kunnen last hebben van de brandharen van de rups.

Wat te doen als men klachten heeft?

Spoelen en wassen

Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid of ogen goed met water. Vooraf kan men de huid evt. strippen met plakband of schilderstape om overtollige brandharen zo veel mogelijk te verwijderen. Was zo nodig ook de kleren (liefst op 60 °C). De klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken.

Een kledingroller om katten en hondenharen te verwijderen blijkt ook effectief en wordt door ons als bestrijder die vaak secundair wordt besmet (voertuigen werkmateriaal enz.) toegepast.

Verzachtende/verkoelende crème/gel of zalf: een zachte crème met bijvoorbeeld menthol of een gel van Aloë vera kan verlichting geven. Deze middelen zijn veelal te koop bij drogist of apotheek.

Wij gebruiken alergische reactie onderdrukkende medicatie (voor het gebruik van medicatie moet u steeds de bijsluiter raadplegen en bij twijfel de huisarts consulteren).

Naar de huisarts

Neem bij ernstige huid-/oog- of luchtwegklachten contact op met uw huisarts. Het wordt aangeraden bij klachten de overlast te melden bij terreinbeheerder, gemeente en/of regionale GGD. Wanneer binnen een aantal minuten zich ernstige klachten van luchtwegen (kortademigheid, fluitende of piepende moeizame ademhaling) of van hart/bloedvaten (sterke bloeddrukdaling) aandienen, dan dient men snel hulp in te roepen voor behandeling (112). Dit kan men zien als een ernstige levensbedreigende situatie, die zich gelukkig maar heel weinig voordoet. Iemand die een allergie heeft ontwikkeld tegen de brandharen kan daar altijd mee geconfronteerd worden.

Vermijd contact

Belangrijk is dat elk contact met de brandharen en rupsen wordt vermeden. Wanneer mensen bijvoorbeeld binnen een afstand van enkele meters in de buurt komen van rupsen op de stam van een boom en de wind hun richting op waait, lopen zij kans op blootstelling aan grote hoeveelheden brandharen. Brandharen kunnen tot op een afstand van 50 tot 100 m van de bron met de wind worden verspreid (Fenk et al. 2007).

Vermijd ook contact met grond met rupsrestanten of met nesten uit voorgaande jaren, want ‘oude’ brandharen behouden meer dan vijf jaar hun schadelijke werking. Hoe mensen in aanraking komen met brandharen, kan zeer uiteenlopen. Wandelen op paden met opwaaiend zand in de buurt van besmette eiken kan klachten geven. Speciale aandacht moet uitgaan naar nesten of besmette bomen in de directe nabijheid van woningen of die langs eikenlanen of aan de bosrand staan. Uit de praktijk is gebleken dat brandharen zich vanuit nesten door verwaaiing over grote afstand kunnen verplaatsen (50 tot 100 meter is geen uitzondering), wat mensen ernstig in hun woon-, recreatie- en werkgenot kan belemmeren. Ook het buiten ophangen van was, het buiten laten liggen van speelgoed en kinderen laten spelen op het gazon is onverstandig met eikenprocessierupsen in de buurt. Laat verder zandbakken zoveel mogelijk gesloten. Ook bij het invouwen van een tent die in de buurt van besmette eiken heeft gestaan, kan men blootgesteld worden aan brandharen. Dat kan ook bij het later weer opzetten of thuis te drogen hangen van de tent.

Als men weet dat er ergens veel eikenbomen staan (eikenlanen/bosgebied) die ernstig besmet zijn met eikenprocessierupsen – vaak te herkennen aan grote spinselnesten met vervellingshuidjes en losse brandharen – is het belangrijk, als men daar gaat fietsen of anderszins recreëren, de kleding daarop aan te passen. Dit betekent minstens een shirt met lange mouwen aan en het dragen van een lange broek.

Personen, die betrokkenen zijn bij het bestrijden en beheersen van de overlast moeten adequate persoonsbeschermingsmiddelen gebruiken en dragen. Ook bij de uitvoering van regulier onderhoud van, of direct nabij besmette eikenbomen is dit van belang. Zie hiervoor ook hoofdstuk 7.5.

Algemeen adagium is dat men direct contact met rupsen, (oude) brandharen, spinselnesten en vervellingshuidjes zoveel mogelijk moet vermijden. Dit betekent ook dat men kinderen moet attenderen op het gevaar van de eikenprocessierups.

Processierupsen

Zoekt u een partner voor het bestrijden van eikenprocessierupsen?

Boomverzorging

Is uw boom aan verzorging toe?

Menu