Bestrijding bij particulieren

De overlast is zeer lokaal, maar is groot tot zeer groot door de aanwezigheid van mensen en huisdieren rond de woning. De blootstellingsgraad kan relatief groot zijn.

De bestrijding of de vraag tot bestrijding gebeurt gewoonlijk na een waarneming of bij overlast. Er moet dan curatief worden opgetreden d.w.z. de rupsen en nesten verwijderen op de veder door beschreven manieren. Daar het gebied meestal beperkt is lijkt de bestrijding van de processierups een eenvoudige klus. Dit is een misvatting want door de beperkte ruimte en omdat de ondergrond niet beschadigd mag worden, is de bestrijding hier een complexe en soms vrij dure aangelegenheid (tuin van een rijwoning of moeilijk te bereiken tuin).

Onze werkwijze

De hoogte van de bomen varieert van 5 tot 35 m met één tot dertig of meer nesten per boom. De nesten zitten soms tot boven in de boom. Indien de boom lager is dan +/- 8 m zijn de nesten te bereiken met een ladder en lans. Als de nesten hoger zitten wordt er in tuinen meestal gebruik gemaakt van een spinhoogwerker. Indien dit niet mogelijk is wordt er in de boom geklommen.

Curatief bestrijden

Momenteel kunnen er drie manieren worden gebruikt: plukken, branden en zuigen. Er zijn nog enkele andere manieren maar deze zijn experimenteel en naar onze mening nog niet voldoende ontwikkeld of niet interessant op het vlak van kosten/baten.

Plukken

Om de nesten te plukken dient de bestrijder zich dicht tot zeer dicht bij de neten te begeven, dit kan laag bij de grond met een ladder of hoger in de boom met een hoogtewerker, waar geen hoogtewerker kan komen is de inzet van boomklimmers vereist. Dit wordt door ons afgeraden daar het zeer arbeidsintensief is.

Het is bij deze methode niet mogelijk om de nesten in hun geheel te verwijderen zonder dat er brandharen wegvliegen of vallen. Deze methode wordt door ons enkel gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.

Branden

Om de nesten weg te branden kan dit vanop de grond tot ongeveer 8m, hoger dient men een hoogtewerker te gebruiken, waar dit niet kan is de inzet van boomklimmers vereist. Dit wordt minder en minder toegepast daar hierbij nog steeds de kans bestaat dat er een beperkte hoeveelheid haren verspreid wordt zelfs indien het wordt uitgevoerd door iemand met ervaring.

Deze werkwijze wordt door ons nog wel gebruikt op plaatsen waar er geen alternatief is. (Het is voor een boomklimmer op meer dan 20 m hoogte moeilijk om een zuigslang zó hoog te trekken). Bovendien kan de boom worden beschadigd en is er in de warme zomermaanden kans op brand.

Zuigen

Om nesten weg te zuigen kan men vanop de grond tot ongeveer een 6m geraken, hoger is een hoogtewerker nodig, kan dit niet is de inzet van boomklimmer vereist. Momenteel bestaan er kleine mobiele zuiginstallaties die door middel van een HEPA-systeemfilter de haren volledig filteren en opslaan. Dit zorgt ervoor dat het hele nest, inclusief alle brandharen, volledig wordt opgezogen en afgevoerd.

De nesten en rupsen worden opgezogen in hiervoor speciaal ontwikkelde biologisch oplosbare zakken. Deze zakken worden op de correcte manier als dierlijk gevaarlijk afval verwerkt. Het toepassen van deze werkmethode zorgde voor een aanzienlijke vermindering van het aantal incidenten.

Preventief bestrijden

Om overlast door processierupsen te voorkomen kunnen we dus alleen maar aanbevelen om uw bomen PREVENTIEF te behandelen en ze vroeg in de lente te bespuiten met een bacterie die enkel de rupsen in de behandelde bomen zal infecteren. De rupsen zullen de bespoten bladeren opeten en zo de bacteriën opnemen die ervoor zorgen dat de darmkanalen van de rupsen stilvallen en de rupsen afsterven.

Het gebruikte product en de dode rupsen zijn absoluut niet giftig voor mens en dier. De vogels die de dode rupsen opeten ondervinden hiervan geen hinder of nadelige gevolgen. Ook bijen en hommels zijn niet gevoelig voor het product of de bacteriën. Een mogelijke nevenschade is dat andere rupsen ook kunnen sterven. Daarom zijn het tijdstip van het spuiten en de manier waarop dit gebeurt erg belangrijk. Wij passen deze parameters rigoureus toe en gaan zelfs nog een stap verder door het gebruik van de eigen ontwikkelde en gepatenteerde slimme sturing van onze spuitmachines zodat we op alle parameters van het spuiten kunnen ingrijpen.

Zo efficiënt mogelijk spuiten voor een maximaal effect en minimale impact op de natuur blijft onze basisbenadering.

Ons advies

Als u reeds overlast heeft gehad is het aangewezen om het volgende jaar preventief te gaan behandelen. U gaat ingrijpen nog vóór u overlast heeft en het bespuiten gebeurt vóór de rupsen hun brandharen ontwikkelen. Dit is goedkoper en indien er later toch nog overlast zou zijn is deze vele malen kleiner dan wanneer er niet preventief werd opgetreden. Deze methode geeft geen 100% garantie, maar gaat in 90 % van de gevallen de overlast onderdrukken tot onder het niveau waar deze waarneembaar is.

De prijzen voor de verschillende manieren van bestrijding variëren sterk. Daar de mate van overlast, de plaats en grootte van de bomen en het aantal aanwezige nesten sterk varieert werken wij voor het preventief spuiten steeds op offertebasis en voor het curatief verwijderen via een matrix van prijzen.

Deze kan u bekomen door via onderstaande knop contact met ons op te nemen.

Processierupsen

Zoekt u een partner voor het bestrijden van eikenprocessierupsen?

Boomverzorging

Is uw boom aan verzorging toe?

Menu